ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

               เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ รวมทั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ในโอกาสต่อไป