กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม กับ Asia Euro University กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย ดร.เจีย สุเพียบ พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ในวันที่ ๙-๑๐ กิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย ๔ ภาค อาทิ รำกฤษดาภินิหาร , ฉุยฉาย , ฟ้อนสาวไหม , รำซัดชาตรี , มโนราห์บูชายัญ , เซิ้งกะลา , การสาธิต และแข่งขันแกะสลักแตงโม เป็นต้น
นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน คณะตัวแทนทั้งสองประเทศ ยังได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา ณ ปราสาทพนมจิซอร์ ณ จังหวัดตาแก้ว ซึ่งเก่าแก่ร่วมยุคสมัยกับปราสาทเขาพระวิหาร สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ และปราสาทตาพรหม ณ หมู่บ้านโตนเลบาตี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง อันจะนำไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศต่อไป