โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยา-อาเซียน” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และอาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการโอชาอาเซียน ชิมอาหารไทย อาหารอาเซียน นิทรรศการพัตราอาเซียน และนิทรรศการเวชกรรมอาเซียน การแสดง Fashion Show สีสันแห่งอาเซียน และปิดท้ายด้วยการเสวนาประกอบการแสดงชุด “ออกสิบสองภาษา : ลักษณะนานาชาติ ในศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย” จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา