กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมฯ

               เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม รองผู้อำนวยการฯ และคุณสมศักดิ์ แตงพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในด้านความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในช่วงบ่ายลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดนางกุย และวัดบางกะจะ โดยมี คุณวันลีย์ กระจ่างวี และคุณโสฬส ปริยัติฆรพันธ์ มาเป็นวิทยากร ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ตำบลสำเภาล่ม ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา