โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมปะติด

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมปะติด ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กันยาลักษณ์  ภูประสิทธิ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง