โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมงานปั้นดินน้ำมัน

               เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมงานปั้นดินน้ำมัน ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัทร์ฐิตา จารา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง