ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ขึ้น ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบและพิจารณาในวาระต่างๆ อาทิเช่น การรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน การนำเสนอกิจกรรมไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการพิจารณาแบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นต้น สถาบันฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสถาบันฯ จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด