ร่วมสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม”

               เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม” จัดโดย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง จังหวัดลพบุรีกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนัก หวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าตลอดไป