โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

               ระหว่างวันที่ ๒๙ ส.ค. – ๑ ก.ย. ๕๘ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์ฯ จ.อยุธยา โดยได้เข้าศึกษาดูงานและชมวัฒนธรรมสถาน ที่เป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ สำนักศิลปและวัฒนธรรม มรภ.ลำปาง วัดปงสนุก วัดพระแก้วดอนเต้า วัดพระธาตุหริภุญชัย หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น