การศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ได้เดินท…

อ่านต่อ...

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ HUE TOURISM COLLEGE

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ HUE TOURISM COLLEGE

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน…

อ่านต่อ...

การตัดสินการประกวดโครงงานสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยุธยา

การตัดสินการประกวดโครงงานสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

ต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

คณะนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

คณะนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัต…

อ่านต่อ...

คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศิลปะและวัฒนธ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเพิ่มทักษะครู ครั้งที่ ๒ เรื่อง “หัตถกรรมงานบายศรี”

กิจกรรมเพิ่มทักษะครู ครั้งที่ ๒ เรื่อง “หัตถกรรมงานบายศรี”

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะครู…

อ่านต่อ...
1 18 19 20 21 22 24