ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

นายเสกสรรค์ สุมานิตย์ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” จากกระทรวงวัฒนธรรม

นายเสกสรรค์ สุมานิตย์ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” จากกระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายเสกสรรค์ สุมานิตย์ นักศึกษาสาขาวิชา…

อ่านต่อ...

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณี สองวัฒนธรรม”

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณี สองวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผอ. วาระที่ ๒

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผอ. วาระที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ด…

อ่านต่อ...

นักวิชาการศึกษา นำชมคณะวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นักวิชาการศึกษา นำชมคณะวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชา…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ ร…

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมการจัด “งานไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณีสองวัฒนธรรม”

ประชุมเตรียมการจัด “งานไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณีสองวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม…

อ่านต่อ...

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหา…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 21