กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวั…

อ่านต่อ...

เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจั…

อ่านต่อ...

ประชุมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดทำสื่อสารคดี ประวัติศาสตร์อยุธยา

ประชุมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดทำสื่อสารคดี ประวัติศาสตร์อยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอย…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมสัมมนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการป…

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การต้อนรับคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จังหวัดนครปฐม

การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 25