ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแว…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบั…

อ่านต่อ...

การเสวนา “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

การเสวนา “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการ…

อ่านต่อ...

การประชุมเพื่อทบทวนและวางแผนการจัดกิจกรรม”สอนน้องเรียนศิลป์” ในปี ๒๕๕๙

การประชุมเพื่อทบทวนและวางแผนการจัดกิจกรรม”สอนน้องเรียนศิลป์” ในปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นฟังธรรมทุกวันธรรมะสวนะ

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นฟังธรรมทุกวันธรรมะสวนะ

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา …

อ่านต่อ...

การประชุมทบทวนการจัดกิจกรรม/โครงการ และงบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

การประชุมทบทวนการจัดกิจกรรม/โครงการ และงบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๙ ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง “ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง “ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย ๕๙ นายนาวิน ทาโยธี และนายพัฒรัฐ กองลุน นิสิตฝึกประสบการ…

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมกองนโยบายและแผนพบหน่วยงาน (site visit)

ร่วมกิจกรรมกองนโยบายและแผนพบหน่วยงาน (site visit)

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๙ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกิจกรรมก…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๙ ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๑ เม.ย. ๕๙ ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...
1 15 16 17 18 19 23