การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๑ เม.ย. ๕๙ ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรม “มาลาประดิษฐ์ งานวิจิตรเครื่องแขวนไทย”

กิจกรรมอบรม “มาลาประดิษฐ์ งานวิจิตรเครื่องแขวนไทย”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะ…

อ่านต่อ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย…

อ่านต่อ...

การศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ได้เดินท…

อ่านต่อ...

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ HUE TOURISM COLLEGE

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ HUE TOURISM COLLEGE

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน…

อ่านต่อ...

การตัดสินการประกวดโครงงานสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยุธยา

การตัดสินการประกวดโครงงานสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

ต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

คณะนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

คณะนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัต…

อ่านต่อ...
1 29 30 31 32 33 41