ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญเนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

พิธีทำบุญเนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดพิธีถวา…

อ่านต่อ...

‘งานแกะสลักพืชผักผลไม้ ประณีตศิลป์ชาววังแห่งพระนครศรีอยุธยา”

‘งานแกะสลักพืชผักผลไม้ ประณีตศิลป์ชาววังแห่งพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ ๓/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรร…

อ่านต่อ...

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕ สปปลาว

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕ สปปลาว

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดก…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเสวนา “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์

กิจกรรมเสวนา “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดก…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีถวา…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 22