การศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จ.กาญจนบุรี

การศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เดินทางไปศึก…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๖๒

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๖๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปร…

อ่านต่อ...

กิจกรรม”การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน”

กิจกรรม”การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน”

วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย”

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย”

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒน…

อ่านต่อ...

การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๗/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๗/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการส…

อ่านต่อ...

แถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว”

แถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว”

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองบางคูรัด

การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองบางคูรัด

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงา…

อ่านต่อ...

การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสร…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 41