กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้า…

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์ฯ

โครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์อุมาภรณ์ กล…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำหรับครูฯ ครั้งที่ ๒

กิจกรรม “พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำหรับครูฯ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาความรู้…

อ่านต่อ...

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้…

อ่านต่อ...

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตไทย

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตไทย

เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมน…

อ่านต่อ...

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

               เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเม…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมคณ…

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม”

ร่วมสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม”

               เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่ว…

อ่านต่อ...

กิจกรรมธรรมะบรรยาย เรื่อง “พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ด้วยความคิดในหลักธรรม”

กิจกรรมธรรมะบรรยาย เรื่อง “พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ด้วยความคิดในหลักธรรม”

               เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมธ…

อ่านต่อ...
1 24 25 26 27 28 32