ศึกษาดูงานนิทรรศการผ้า ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ศึกษาดูงานนิทรรศการผ้า ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

               เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...

ต้อนรับผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

               เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนว…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมคณะ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมฯ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมฯ

               เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยรา…

อ่านต่อ...

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะมุนษยศาสตร์และสัง…

อ่านต่อ...
1 24 25 26 27 28 30