กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดกา…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ (สีไม้,สีชอล์ค)

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ (สีไม้,สีชอล์ค)

               เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการส…

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒

               เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมเต…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา:อดีต ณ ปัจจุบัน”

ภาพบรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา:อดีต ณ ปัจจุบัน”

               ภาพบรรยากาศภายในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา : อ…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

               เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนร…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

               เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วย…

อ่านต่อ...

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ไ…

อ่านต่อ...
1 20 21 22 23 24 25