การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิ…

อ่านต่อ...

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผ…

อ่านต่อ...

กับข้าว-ขนมหวาน โอชารสแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

กับข้าว-ขนมหวาน โอชารสแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอย…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญเนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

พิธีทำบุญเนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดพิธีถวา…

อ่านต่อ...

‘งานแกะสลักพืชผักผลไม้ ประณีตศิลป์ชาววังแห่งพระนครศรีอยุธยา”

‘งานแกะสลักพืชผักผลไม้ ประณีตศิลป์ชาววังแห่งพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ ๓/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรร…

อ่านต่อ...

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕ สปปลาว

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕ สปปลาว

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดก…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 21