กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ “ลูกยอด พวงมโหตรฯ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ “ลูกยอด พวงมโหตรฯ”

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำ…

อ่านต่อ...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ…

อ่านต่อ...

การประชุมหารือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมหารือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดสระแก้ว

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระ…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จำ…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การต้อนรับคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การต้อนรับคณะจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การต้อนรับคณะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 33