การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณ…

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงก…

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมเรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ครั้งที่ ๒

กิจกรรมอบรมเรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการส…

อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จากคณาจารย์ประจำ

ผลการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จากคณาจารย์ประจำ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ดำเนินการลง…

อ่านต่อ...

การศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จ.กาญจนบุรี

การศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เดินทางไปศึก…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๖๒

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๖๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปร…

อ่านต่อ...
1 2 3 39