ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมคณะ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมฯ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมฯ

               เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยรา…

อ่านต่อ...

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะมุนษยศาสตร์และสัง…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดกา…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ (สีไม้,สีชอล์ค)

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ (สีไม้,สีชอล์ค)

               เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการส…

อ่านต่อ...
1 36 37 38 39 40 41