กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมฯ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมฯ

               เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยรา…

อ่านต่อ...

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะมุนษยศาสตร์และสัง…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดกา…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ (สีไม้,สีชอล์ค)

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ (สีไม้,สีชอล์ค)

               เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการส…

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒

               เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมเต…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา:อดีต ณ ปัจจุบัน”

ภาพบรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา:อดีต ณ ปัจจุบัน”

               ภาพบรรยากาศภายในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา : อ…

อ่านต่อ...
1 28 29 30 31 32 33