การศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย

การศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวยก…

อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดทำนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดทำนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗

ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

ถวายพระพรและสวดโพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถวายพระพรและสวดโพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกันสวมเ…

อ่านต่อ...

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ป…

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

ประชุมการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงราชภัฏกรุงเก่า

ประชุมการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงราชภัฏกรุงเก่า

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวย…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม

ต้อนรับคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 22