การต้อนรับคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การต้อนรับคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การต้อนรับคณะจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การต้อนรับคณะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการป…

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดบรรยายเรื่องการบริหารจัดก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉล…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรัก…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 34