การสัมภาษณ์รายการ Rama Square

การสัมภาษณ์รายการ Rama Square

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมสัมมนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการป…

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การต้อนรับคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จังหวัดนครปฐม

การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมฯ ๒๕๖๑

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมฯ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

ประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การต้อนรับคณะจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

คู่มือการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือเทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นฉบ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 30