การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขั…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระส…

อ่านต่อ...

การประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการป…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การต้อนรับคณะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถา…

อ่านต่อ...

นิทรรศการ “ตามเส้นทางเดินทัพกอบกู้เอกราชของพระยาตาก”

นิทรรศการ “ตามเส้นทางเดินทัพกอบกู้เอกราชของพระยาตาก”

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “ตำนานท้องถิ่นอยุธยา ตามเส้นทางเดินทัพกอ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ “ลูกยอด พวงมโหตรฯ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ “ลูกยอด พวงมโหตรฯ”

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 35