กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขั…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระส…

อ่านต่อ...

การประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการป…

อ่านต่อ...
1 2 3 34